Bericht van de LTC-pistool

 

Landelijke Postcompetitie

1 oktober 2020 is de thuiswedstrijd genaamd Landelijke Postcompetitie Pistool gestopt omdat de huidige beheerder geen ruimte meer heeft om deze competitie bij te houden. Een verzoek aan de alle deelnemers van deze Postcompetitie om een nieuwe beheerder heeft geen gehoor gekregen dus was de LTC-Pistool gedwongen om deze leuke wedstrijd stil te leggen.

Mocht er alsnog iemand opstaan om deze Postcompetitie te gaan leiden dan kunnen we altijd weer overwegen om deze opnieuw op te starten.

Deze Landelijke Postcompetitie Pistool is in 1985 opgestart en heeft vele schutters hun plezier gegund in al die jaren. Wij wachten in spanning op uw reactie. Deze reactie kan naar voorzitter@ltcpistool.nl

 

Ned. Kampioenschappen 2020

De LTC-P heeft toch een aantal schietverenigingen bereid gevonden om hun banen open te stellen voor de organisatie van een Ned. Kampioenschap. Zij kunnen voldoen aan de gestelde regel van 1,50 mtr afstand en zij hebben hun dagverblijf dan ook als zodanig ingericht. De LTC-Pistool verzoekt dan ook de deelnemers zicht aan deze regel te houden en aanwijzingen op te volgen.

05-06 september: Klein Kaliber Pistool - Noordwijk, ssv Blijf voor 't Land

12-13 september: Militair Pistool - Dedemsvaart, ssv Dedemsvaart

24-25 oktober: Standaard Pistool - Rotterdam, K.S.V.Rotterdam

Deelnemers worden schriftelijk uitgenodigd.

(zie genodigden voor NK Pistool)

 

Teamschieten Pistool

Ingaande 1 oktober 2019 is het niet meer toegestaan om teams te vormen bestaande uit senioren en Veteranen schutters (Verschillende Categorieën), het artikel 6.14.2 in deel VI Pistool van het K.N.S.A. Vademecum komt hierbij te vervallen.

Dit geldt niet voor een schutter die dispensatie heeft aangevraagd en verkregen.

 

5 schots Duel Luchtpistool Discipline

Ingaande het schietseizoen 2018/2019 worden het aantal schoten c.q series, per Categorie aangepast.

Junioren C en B: van 30 schoten naar 40 schoten (8 series);

Junioren A Dames: van 30 schoten naar 60 schoten (12 series)

Junioren A Heren: van 40 schoten naar 60 schoten (12 series)

Senioren Dames: van 30 schoten naar 60 schoten (12 series)

Senioren Heren: van 40 schoten naar 60 schoten (12 series)

Veteranen Dames: van 30 schoten naar 60 schoten (12 series)

Veteranen Heren: van 40 schoten naar 60 schoten (12 series)

 

Aanvullende ISSF-regels

01.01.2017 - De ISSF heeft zijn reglement voor diverse disciplines voor de komende 4 jaar aangepast.

Om de LTC's in de gelegenheid te stellen om hun reglementen hierop aan te stemmen worden deze ISSF wijzigingen pas op 1 oktober 2017 van toepassing in Nederland.

Belangrijk voor de Pistoolreglementen zijn o.a.:

  • finale formule bij de 25 mtr. Sportpistool Dames; wordt gelijk aan Rapid-Fire Heren

  • het aantal schoten in de finale van Luchtpistool en Vrij Pistool wordt verhoogt van 20 naar 24 schoten.

  • wanneer een schutter wordt gediskwalificeerd worden al zijn/haar scores verwijderd.

  • Geen zijkleppen meer.

  • pistool standaard niet meer toegestaan op een schietbalie van 1.00 mtr. hoogte.

Gebruik Holster

Het gebruik van een holster is alleen nog toegestaan bij de disciplines Service Pistol en Action Shooting. Vuistvuurwapen dient wel met een veiligheidsvlag geplaatst te zijn. 01.10.2016

 

Klein Kaliber Pistool - 10 meter

Ingaande 17 december j.l. is de discipline Klein Kaliber Pistool losgekoppeld van de I.S.S.F.-reglementen en is het een Nationale discipline geworden. Het aantal schoten, per wedstrijd, blijft 40 verdeeld over 8 schietschijven van elk 5 schoten in de totaal tijd van 50 minuten. Voorafgaande aan de wedstrijd krijgt de schutter 10 minuten voorbereidingstijd incl. proefschoten.

De Ranking van deze discipline blijft natuurlijk wel gehandhaafd.

 

Nieuwe schutters

De indeling van de z.g. "nieuwe schutter" in de N-klasse wordt ingaande 1 oktober 2014 vervangen door de navolgende regel:

Nieuwe schutters worden ingedeeld in de laagst deelnemende klasse. Nieuwe schutters zijn die schutter die in het bezit zijn van een KNSA-licentie met een nummer gelijk of hoger dan het opgegeven nummer welke vermeld staat in de uit te geven klasseringboeken van het lopende schietseizoen.

 

Service Pistol

Het Algemeen Bestuur van de K.N.S.A. is akkoord gegaan met de invoering van onze nieuwe discipline Service Pistol. Deze discipline mag met twee handen verschoten worden op de verkleinde Militaire Pistoolschijf (klein kaliber wapens) en de Militair Pistoolschijf (groot kaliber wapens). Het aantal schoten is 24 in totaal en wordt NIET voorafgegaan door een proefserie van 6 schoten. Gelijk starten is het devies.

 

Deelname aan AK's en DK's 

De verplichting om eerst deel te nemen aan een AK om dan vervolgens deel te mogen nemen aan een DK is ingaande 1 oktober 2014 komen te vervallen. De regel dat deelnemers aan een AK en/of DK uit de betreffende Afdeling en/of District moet komen blijft wel gehandhaafd, overige deelnemers kunnen uiteraard wel deelnemen aan deze AK's en DK's echter dit is dan "Buiten mededingen" naar het eremetaal. De scores worden wel meegenomen voor het Klasseringboek en de Ranking.

 

Veiligheidsvlag

Vanaf 1 oktober 2013 is het verplicht alle (schiet)wapens te voorzien van een veiligheidsvlag zodra deze uit een foedraal, schietkoffer o.i.d. zijn genomen, behalve wanneer richtoefeningen/droogvuren of het vuren op een schietpunt is toegestaan.

Hiermee wordt aangetoond dat het betreffende wapen ongeladen en leeg is.

Bij luchtwapens is het verplicht deze veiligheidsvlag door de gehele loop te aan te brengen, aan te raden is dit ook bij alle wapens te doen.

Na het laatste schot van de schietoefening of wedstrijd wordt de veiligheidsvlag weer geplaatst.

Bij de disciplines Action Shooting, Militair- en Service Pistol blijft de veiligheidsvlag in het wapen totdat de baancommandant het commando "LADEN" heeft gegeven en wordt weer in het wapen geplaatst na het commando "WAPENS ONTLADEN".

Magazijnen en speedloaders worden op het begin van de schietbaan geladen en meegenomen naar het startpunt.

 

Opgelegd Luchtpistool

De discipline Luchtpistool opgelegd is op enige punten aangepast.

Zo is het toegestaan om een steunplaat onder de kolf aan te brengen en de max. breedte tussen de pinkinleg en het voorste punt van de kolf is beperkt tot 40 mm.  zie uitleg Opgelegd Luchtpistool

 

Magnum munitie

Het gebruik van "magnum"- munitie of lading is niet toegestaan, behoudens in de disciplines Militair Pistool, voor zover het Veiligheidsreglement van de desbetreffende accommodatie het gebruik van deze munitie toestaat.

Munitie die door de wedstrijdorganisatie als onveilig wordt beschouwd, dient door de schutter uit de wedstrijd genomen te worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

 

Uitnodiging deelname Ned. Kampioenschappen:

Voor de komende Nederlandse Kampioenschappen Pistool 2018 zijn de navolgende afspraken voorgelegd en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur K.N.S.A.

Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling:

De beste schutters als deelnemers aan de Nederlandse Kampioenschappen en tegelijkertijd tonen deze schutters aan in het voorgaande schietseizoen actief aan wedstrijden te hebben deelgenomen.

 

De opties zijn:

 

  1. Deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen is uitsluitend toegankelijk voor KNSA-schutters met de status (gerankte schutters) voor maximaal de 100 best gerankte schutters in de volgende disciplines;  Meesterkaart licht/zwaar, Militair Pistool, Klein Kaliber Pistool en Service Pistol licht/zwaar.

 

  1. Deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen is uitsluitend toegankelijk voor schutters voorkomende op de klasseringlijst Pistool 2015/2016 in de volgende disciplines; Vrij Pistool, Standaard Pistool, Sport Pistool licht/zwaar en Olympisch Snelvuur Pistool.

 

 

LET WEL: Voor de disciplines Luchtpistool wordt een uitzondering gemaakt, immers deze wordt vooraf gegaan door een Landelijk Klasse Kampioenschap waarop quotumplaatsen zijn te behalen in alle deelnemende Categorieën. Voor deze discipline geldt dat de Ranking wordt vastgesteld op de eerste van de maand waarin dit Landelijk Klasse Kampioenschap wordt georganiseerd.

 

Knielende houding:

Nog steeds, en dat is al enige jaren zo, zijn er kleine discussies over wat nu wel en niet is toegestaan bij de knielende houding.

Je mag toch verwachten dat we daar wel eens overheen groeien maar helaas dit is niet zo, vandaar dat we maar weer een poging doen om de regel aan te scherpen.

Momenteel staat het record op 239 punten en dat is slechts 1(één) punt verwijderd van het maximale en dan keert de rust vanzelf wel terug.

In art. 6.1.5 staat als laatste zin geschreven dat de “niet” schiethand of –arm niet gebruikt mag worden om het lichaam of delen van het lichaam te ondersteunen.

Deze zin is nu aangevuld met: Onder “ondersteunen” wordt verstaan het kiezen van een steunpunt buiten het lichaam.

Wij hopen hiermee recht te doen aan die schutters die oprecht deelnemen aan de discipline Militair pistool en het gekibbel op de schietbaan zat zijn.

 

Meesterkaart zwaar:

In december 2008 heeft de ISSF besloten om de minimale trekkerdruk voor vuurwapens welke worden gebruikt voor de discipline Sportpistool zwaar te verlagen naar 1000 gram. Omdat de K.N.S.A. lid is van de ISSF werd ook deze regel doorgevoerd in Nederland. Vele verzoeken bereikte ons om ook de trekkerdruk van vuurwapens welke worden gebruikt voor de discipline Meesterkaart zwaar te verlagen naar deze 1000 gram. De LTC-P heeft hier geen gevolg aan gegeven omdat er nog wapens met een trekkerdruk van 1360 gram in omloop zijn. Inmiddels bestaat toch de indruk dat er steeds meer Groot Kaliber wapens worden aangeschaft met een trekkerdruk van 1000 gram. Het kon dan ook niet uitblijven dat vanaf het nieuwe schietseizoen 2010 ook bij de discipline Meesterkaart zwaar de minimale trekkerdruk is verlaagd naar 1000 gram.

 

Veteranen:

Het uitkomen in een andere categorie dan die waarin de schutter volgens zijn of haar geboortedatum conform de reglementen zou zijn ingedeeld, is uitsluitend toegestaan op eigen verzoek en dit verzoek dient, voorafgaande aan een wedstrijdseizoen, bij het Bondsbureau ingediend te worden.

Dit verzoek is uitsluitend toegestaan voor het gehele wedstrijdseizoen en voor ALLE K.N.S.A.-disciplines in alle wapengroepen. zie verder Vademecum Deel 1, art. 15.14

 

Schotmaatjes bij Discipline Militair Pistool:

Een verzoek om gebruik te mogen maken van meerdere schotmaatjes bij Militair Pistool is door de LTC-Pistool akkoord bevonden en met een wijzigingsvoorstel voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de K.N.S.A.

U moet vanaf 21 december 2010 gebruik maken van een schotmaatje met een paspen van het verschoten kaliber met een voor de discipline geldende flens van onderstaande diameter (zie ook art. 11.1 van Deel VI Pistool).

 

Klein kaliber Pistool      : flens 5.6 mm              (+ 0,05/ - 0,00) (.22)

Luchtpistool, negatief   : flens 11.5 mm           (+0,00/ - 0,05)  pen 4.5 mm

Meesterkaart Licht         : flens 5.6 mm              (+ 0,05/ - 0,00) (.22)

Meesterkaart Zwaar       : flens 9.65 mm           (+ 0,05/ - 0,00) (.38)

Militair Pistool                 : flens 11,66 mm           (+ 0,05/ - 0,00) (.459)

Sportpistool licht            : flens 5.6 mm              (+0,05/ - 0,00) (.22)

Sportpistool zwaar         : flens 9.65 mm           (+ 0,05/ - 0,00) (.38)

Standaard Pistool          : flens 5.6 mm              (+0,05/ - 0,00) (.22)

Vrij Pistool                       : flens 5.6 mm              (+0,05/ - 0,00) (.22)

 

Voor de disciplines Meesterkaart en Sportpistool zwaar heeft deze wijziging geen gevolg maar wel voor de discipline Militair Pistool betekend dit dat u te allen tijde een schotmaatje moet gebruiken met een flens van 11.5 mm.

 

K.N.S.A.-licentie

Graag willen wij u het belang van de controle van uw K.N.S.A.-licentie benadrukken.

Het klasseringbureau wordt geconfronteerd met:

·        Licentienummers die niet goed zijn ingevuld;

·        Voorletters die steeds weer anders zijn;

·        Niet goed geschreven achternamen.

Aangezien het klasseringbureau niet beschikt over een ledenadministratie is het een hoop werk om e.e.a. uit te zoeken op het Bondsbureau om maar niet te spreken over de verspilde telefoonkosten.

Voor u is het toch een kleine moeite om uw K.N.S.A.-licentie te tonen aan het inschrijfbureau zodat bovenstaande gegevens op juistheid kunnen worden gecontroleerd.

Ook staat op uw K.N.S.A.-licentie van welke vereniging(en) u lid bent zodat het dan ook niet meer kan voorkomen dat u per ongeluk aan een verenigingsteam deelneemt welke niet op u K.N.S.A.-licentie voorkomt. U mag alleen in een verenigingsteam uitkomen van een vereniging waar u lid van bent.

U weet toch ook wel dat deelname aan een schietwedstrijd zonder uw K.N.S.A.-licentie te tonen niet is toegestaan.

Dus, maak het alstublieft niet moeilijker dan het al is en toon uw K.N.S.A.-licentie altijd, en inschrijfbureaus: vraag schutters om hun K.N.S.A.-licentie; dat is uw goed recht.

 

 

◄◄ startpagina

◄◄ Overzicht/rondgang pagina